logo
        
 
 
 
 
NABÓR PRACOWNIKÓW
 
 

STANOWISKO: ASYSTENT RODZINY

MIEJSCE PRACY: Biuro Fundacji (ul. Reymonta 49A,Opole)

                                 teren realizacji projektu tj. województwo opolskie

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

-  utrzymywanie stałego kontaktu z rodzinami objętymi działaniami projektu

- opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodzinny
    oraz zespołem projektowym

- podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacjach tego wymagających

- prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną

- powadzenie harmonogramu poradnictw specjalistycznych

- wpółpraca z właściwymi instytucjami wspierającymi rodzinę (m.in. szkoła, OPS, itp.)

- indywidualne konsultacje z uczestnikami projektu wynikające z bieżących potrzeb

-współpraca z zespołem projektowym w zakresie monitorowanie sytuacji uczestników projektu

- stały kontakt z uczestnikami projektu i motywowanie ich do aktywnego udzialu

-  stała współpraca z pozostałymi pracownikami fundacji

- opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, o którym mowa w art. 11 ust. 1; 2) opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej; 3) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego; 4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych; 5) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych; 6) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi; 7) wspieranie aktywności społecznej rodzin; 8) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych; 9) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej; 10) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych; 11) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych; 12) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin; 13) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci; 13a) realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. poz. 1860); 14) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną; 15) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie tej oceny podmiotowi, o którym mowa w art. 17 ust. 1; 16) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną; ©Kancelaria Sejmu s. 10/140 08.03.2018 17) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach; 18) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny; 19) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390), lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną

 

WYKSZTAŁCENIE:

Asystentem rodziny może być osoba, która: 1) posiada: a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub c) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną; 2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona; 3) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego; 4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 UPRAWNIENIA:

mile widziane prawo jazdy kat. B

UMIEJĘTNOŚCI I DOŚWIADCZENIE:

zdolności interpersonalne, odporność na stres, empatia, odpowiedzialność

WYNAGRODZENIE:
2800,00-4000,00 brutto

WARUNKI PRACY:
umowa o pracę, pełen etat

SPOSÓB APLIKOWANIA:

 Należy złożyć:

1.List motywacyjny oraz życiorys

2.Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

3.Kserokopie świadectw pracy, umów zleceń, lub innych dokumentów potwierdzających

kwalifikacje i dotychczasowe zatrudnienie,

4.Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, ukończonych kursach i szkoleniach.

 

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w Biurze Fundacji (ul. Reymonta 49A, Opole) lub mailowo (info@dobroczynca.pl)

STANOWISKO: WYCHOWAWCA

MIEJSCE PRACY: jedna z gmin powiatu opolskiego 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

- organizowanie i realizowanie zajęć wychowawczych i edukacyjno – rozwojowych dla dzieci i młodzieży w PWD

- organizowanie i imprez kulturalnych, wycieczek itp. dla dzieci i młodzieży

- utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami, szkołami itp.

- prowadzenie niezbędnej dokumentacji placówki

- aktualizowanie informacji na portalach społecznościowych

- sporządzanie sprawozdań

- obsługa komputera i urządzeń biurowych

- czuwanie nad terminowym realizowaniem poleceń

- wykonywanie innych, wynikających z zakresu obowiązków służbowy i organizacji pracy z dziećmi i młodzieżą czynności zleconych przez przełożonego

- stała współpraca z pozostałymi pracownikami fundacji

WYKSZTAŁCENIE:

minimum wyższe kierunkowe (m.in. psycholog, pedagog)

UPRAWNIENIA:

mile widziane prawo jazdy kat. B

UMIEJĘTNOŚCI I DOŚWIADCZENIE:

zdolności interpersonalne, odporność na stres, empatia, odpowiedzialność

WYNAGRODZIENIE: 2800,00-4000,00 brutto

WARUNKI PRACY: umowa o pracę, pełen etat

SPOSÓB APLIKOWANIA:

wymagane dokumenty: CV i list motywacyjny

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w Biurze Fundacji (ul. Reymonta 49A, Opole) lub mailowo (info@dobroczynca.pl)


Zainteresowanych studentów ( praktyki i wolontariat ) oraz absolwentów kierunków pedagogicznych i psychologicznych a także innych kierunków zapraszamy do składania swoich aplikacji. CV i LM
  
 
 


 
 
 
 
Witryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych
oraz statystycznych. Więcej informacji w polityce prywatności.

OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 
logo

Opole, ul. Damrota 2a/6-7, tel. 77 441 12 29
e-mail: info@dobroczynca.pl


 
 
UE